Deklaracja dostępności

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.ckgnr.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego.

Data publikacji strony internetowej bip: 05.2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: -----

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 04.05.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona jest obsługiwana przez zdecydowaną większość bezpłatnych aplikacji czytających. Wielkość liter, czcionki i kolory zgodne z ustawą o dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Diana Lisowska-Panek

• E-mail: dostepnosc@ckgnr.pl

• Telefon: 609924559

 

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie

Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich/dziecięcych. Budynek ma dwa piętra. Parter obejmuje Dział Organizacyjny Kulturalno - Sportowy, gabinet Dyrektora, lokal użytkowy, salę widowiskowo-sportową, dwie szatnie i toalety.

Gabinet Dyrektora oraz Dział Organizacyjny Kulturalno - Sportowy znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Brak możliwości udostępnienia pomieszczenia dla wózka (wysokie schody, wąskie drzwi). Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz, sala widowiskowo-sportowa i lokal użytkowy.

Do pozostałej części budynku, w której znajdują się – Dział Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda, Dział Finansów, Kadr i Administracji, dwie toalety (I piętro) oraz  Dział Organizacyjny Kulturalno - Sportowy i sale sekcji (II piętro), prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Brak również toalety dla osób na wózkach inwalidzkich.

Aby ułatwić osobie niepełnosprawnej lub czasowo wykluczonej, mającej trudności z samodzielnym wejściem do gabinetu Dyrektora, Działu Finansów, Kadr i Administracji, możliwe jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z pracownikiem, pod numerem 74 872 20 84 (Dział Organizacyjny Kulturalno - Sportowy).

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) na miejscu i on-line.

 

Wprowadził
Administrator
20.04.2021 15:22:59
Opublikował
Administrator
20.04.2021 15:22:59
Odpowiedzialny za treść
Administrator
20.04.2021 15:22:59
Zaktualizował
Administrator
18.05.2021 22:56:24